— Všeobecné obchodní podmínky —

Tomáš Maňas - Kolex

Kloboucká 1387, 763 31 Brumov-Bylinice, provozovna Masarykovo náměstí 171, 766 01 Valašské Klobouky

IČO: 60563494, DIČ: CZ7101084199

Pro prodej zboží prostřednictvím internetu na adrese www.horska-kola.eu

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  • Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") prodejce Tomáš Maňas - Kolex, se sídlem Kloboucká 1387, 763 31 Brumov - Bylnice, provozovna Masarykovo nám. 171, 766 01 Valašské Klobouky, identifikační číslo: 60563494 (dále jen "prodávající") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetových stránek umístěných na internetové adrese www.horska-kola.eu (dále jen "webová stránka"), a to prostřednictvím rozhrání webové stránky (dále jen "webové rozhraní obchodu").
  • Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
  • Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
  • Při objednání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

  • Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvy ohledně tohoto zboží.
  • Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  • Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  • Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
  • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonické hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • V hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese: Tomáš Maňas - Kolex, Masarykovo náměstí 171, 766 01 Valašské Klobouky
 • V hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
 • Bezhotovostně převodem na účet prodávajícího (dále jen "účet prodávajícího")
  • Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
  • Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 3.6. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
  • V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.
  • V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
  • Octne-li se kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny jednotlivé dodávky, je kupující oprávněna na něm požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky denně. V tomto případě zůstává zboží i nadále majetkem kupujícího až do úplného uhrazení faktur(y). Trvá-li prodlení kupujícího déle než 30 dnů, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné okamžikem jeho doručení kupujícímu. Strany jsou v takovémto případě povinny si navzájem vrátit vše, co podle této smlouvy získaly. Vrácení zboží namísto úhrady je možné pouze na výzvu prodávajícího nebo po dohodě s ním a děje se na vlastní náklad a nebezpečí kupujícího. Pokud nedojde k úplnému vrácení do 30 dnů od doručení Odstoupení od smlouvy kupujícímu, vyhrazuje si prodávající přednostní právo na exekuci majetku.
  • Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 2.6.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.
  • Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
  • Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový dokud - fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

  • Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího.
  • Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1. obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmět kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího. Při zaslání v elektronické podobě prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu pošle potvrzení přijetí zprávy.
  • V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  • V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do třiceti (30) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a to na účet kupujícího.
  • Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
  • V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
  • Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
  • Vratky zboží jsou zatíženy poplatkem 15% z hodnoty zboží.

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

  • V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  • Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
  • V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. Náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
  • Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

  • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
  • Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
   • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
   • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
   • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
   • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
   • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  • Ustanovení uvedená v čl. 6.2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
  • Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí.
  • Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na jeho adrese: Tomáš Maňas - Kolex, Masarykovo nám. 171, 766 01 Valašské Klobouky.
  • Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

  • Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
  • Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz.
  • Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykovává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  • Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

OCHRANA SOUKROMÍ

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679.

 • Komu svoje osobní údaje poskytujete. Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme. Právní základ pro zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů.

Případně můžeme zpracovat Vaše osobní údaje i bez Vašeho souhlasu, ale pouze v následujících případech:

 • Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy (splnění smlouvy uzavřené s Vámi, tedy i smluv uzavřených prostřednictvím internetových stránek www.horska-kola.eu).
 • Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje (např. daňové povinnosti),
 • Zpracování je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů třetí strany (např. k zajištění bezpečnosti našich webů, nebo abychom Vás mohli informovat o našich projektech, službách, produktech, anketách, apod.),

Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a Vašeho souhlasu k tomuto zpracování není třeba.

Jaké údaje zpracováváme a uchováváme?

Zpracováváme pouze Vaše osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb, zejména v rámci uzavření smlouvy prostřednictvím internetových stránek www.horska-kola.eu:

 • Jméno a přijmení
 • Kontaktní adresa
 • Emailová adresa
 • Telefonní číslo
 • Platební údaje (číslo platební karty - pouze ale, pokud zvolíte příslušný způsob úhrady)
 • IP adresa, kterou Vám přidělil Váš poskytovatel internetu
 • Soubory cookies a informace, na které podstránky jste se na našich internetových stránkách podívali. Soubory cookies používáme k tomu, abychom zjistili preference návštěvníků webových stránek a dokázali na základě toho přizpůsobit naši nabídku na míru konkrétnímu návštěvníkovi. Cookies se mohou používat k tomu, abychom zjistili, zda už jste naše stránky z Vašeho počítače někdy navštívili. Cookies jsou textové soubory, které uloží Vás internetový prohlížeč na Váš disk v počítači. Pokud si nepřejete cookies ukládat, můžete je deaktivovat ve Vašem internetovém prohlížeči.

Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, jste oprávněni tento souhlas kdykoliv odvolat, a to odhlášením zaslaným na naši emailovou adresu kolexvk@gmail.com, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování před odvoláním souhlasu, jakož i zákonnost zpracování, které jsme oprávněni provést i bez Vašeho souhlasu.

 • Účel zpracování. Komu Vaše osobní údaje poskytujeme

Vaše osobní údaje zpracováváme zejména, abychom vůči Vám mohli řádně splnit svoje závazky ze smluv, které s námi uzavřete. Dále abychom Vám mohli nabízet služby, o které jste projevili zájem, a abychom mohli zvyšovat kvalitu našich služeb a jejich bezpečnost a tím i bezpečnost Vašich údajů.

Vaše osobní údaje tedy zpracováváme za účelem:

 • Splnění našich závazků ze smluv, které jste s námi uzavřeli,
 • Zvýšení kvality našich služeb a jejich rozvoje,
 • Poskytování obchodních sdělení včetně nabídky našich produktů, služeb, marketingových akcí a dalších projektů.

Vaše účast v marketingových akcích a odběru obchodních sdělení je zcela dobrovolná a kdykoli ji můžete ukončit, a to odhlášením zaslaným na naši emailovou adresu kolexvk@gmail.com.

Stejně tak jste oprávněni kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely našich marketingových akcí a zasílání našich obchodních sdělení (viz též výše).

Ochraně Vašich osobních údajů věnujeme maximální péči. Svoje partnery, kterým Vaše osobní údaje svěřujeme, vybíráme s důrazem na bezpečnost Vašich osobních údajů, aby nemohlo dojít ke zneužití Vašich údajů. Naši partneři jsou ověření a spolehliví a jsou vázání diskrétností, souhlasili s uchováváním Vašich osobních údajů v bezpečí a pouvažují je za důvěrné.

Nikdo z našich partnerů nesmí použít poskytnuté osobní údaje k jiným účelům, než ke kterým jim byly z naší strany poskytnuty.

Třetí osoby, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, tak jsou pouze:

 • Webhostingová (či obdobná) firma, na jejíž platformě (HW či SW) jsou provozovány naše webové stránky; provozovatelé technologií, které jsou využívány pro služby našich internetových stránek;
 • Provozovatel služeb zálohy dat;
 • Dopravce, který k Vám dopravuje Vámi objednané zboží;
 • Osoby provozující výdejní místa pro předání Vámi objednaného zboží k Vašim rukám;
 • Poskytovatelé platební brán;
 • Osoby, které pro internetové stránky zajišťují bezpečnost a integritu dat, webů a služeb - IT zabezpečení;
 • Osoby poskytující nám služby v souvislosti s plněním povinností vůči orgánům České republiky (zejména subjekty poskytující nám účetní, daňové, auditorské apod.služby);

Zásadně neprodáváme, neobchodujeme ani žádným jiným způsobem neposkytujeme Vaše osobní údaje třetím stranám s výjimkou shora uvedených případů, které jsou nezbytné pro plnění našich závazků vůči Vám a k řádnému a kvalitnímu poskytování našich služeb.

Pokud chcete vědět, které konkrétní údaje uchováváme k Vaší osobě, rádi Vám je na požádání poskytneme. Pokud by i přes naši snahu o aktuálnost údajů byli některé záznamy nesprávné, rádi je opravíme, popř. vymažeme nebo omezíme zpracování.

 • Doba zpracování Vašich osobních údajů. Další informace v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po celou dobu, po kterou mohou trvat právní důsledky využívání našich služeb vyplývající ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů (tedy po dobu trvání příslušného smluvního vztahu mezi námi a dále po dobu, po kterou může mít již skončený právní vztah právní důsledky např. běžící záruky, účetní a daňové povinnosti vyplívající z uskutečněného obchodu apod.). Osobní údaje poskytnuté na základě Vámi uděleného souhlasu zpracováváme po dobu 10 let, nebude-li tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán.

Svoje osobní údaje nám poskytujete výlučně dobrovolně. Abychom Vám mohli poskytnout některé naše služby, je předání některých osobních údajů nutné, tedy pokud nám takové osobní údaje nepředáte, nemůžeme Vám poskytnout příslušnou službu (např. nebudeme moci s Vámi uzavřít kupní smlouvu na našich internetových stránkách).

Z důvodu zpracování Vašich osobních údajů z naší strany, máte dále zejména následující práva (vyjma již zmíněných výše):

 • Právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu, doplnění nebo výmaz (v určitých případech), popř. omezení zpracování;
 • Právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost údajů;
 • Právo osobní údaje opravit či doplnit;
 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu;
 • Další práva stanovená v zákoně a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.

Všechny práva a žádosti můžete uplatňovat na e-mail kolexvk@gmail.com.


DORUČOVÁNÍ

Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  • Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jeho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
  • Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
  • Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Tomáš Maňas - Kolex, Masarykovo nám. 171, 766 01 Valašské Klobouky, adresa elektronické pošty kolexvk@gmail.com, telefon: 604 948 473.

Tomáš Maňas, dne 20.10.2019