— Reklamační řád —


Úvodní ustanovení:

 1. Prodávající Tomáš Maňas - Kolex, Kloboucká 1387, Brumov - Bylnice , PSČ 763 31, provozovna Masarykovo náměstí 171, 766 01 Valašské Klobouky, IČO: 60563494, DIČ: CZ7101084199.
 2. Kupující je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží dle všeobecných obchodních podmínek společnosti.

I. Záruční podmínky

 1. V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci. Záruka se počítá ode dne prodeje, který je uveden na faktuře, paragonu.
 2. Délka záruční doby činí dva roky, pokud není stanoveno jinak.
 3. Na dodatečné úpravy se záruka nevztahuje.
 4. Záruka zaniká v následujících případech:
 5. Vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace.
 6. Porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou.
 7. Nevhodným používáním zboží.
 8. Nedodržením pokynů stanovených výrobcem či dodavatelem.
 9. Neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží.
 10. Zboží bylo poškozeno živly.

II. Vyřízení reklamace

a) Reklamace se začne vyřizovat na základě předané žádosti - osobně, telefonicky, e-mailem nebo dopisem. Kupující musí sdělit, čeho se reklamace přesně týká, kdy si všiml daného stavu.

b) Společně s žádostí o reklamaci je vždy nutné doložit doklady o prodeji zboží vystavené prodávajícím kupujícímu - faktura nebo paragon, který zároveň slouží jako záruční list.

c) Při zjištění rozdílu v množství, nekompletnosti dodávky, mechanického poškození nebo záměny druhu zboží mezi údaji na faktuře a skutečně dodaným zbožím, je kupující povinen podat do 48 hodin písemnou zprávu o těchto vadách prodávajícímu. Při nedodržení této lhůty nebude reklamace uznána. V případě, že je tato reklamace uznána jako oprávněná, může kupující požadovat dodání prokazatelně chybějícího zboží - u množstevní vady nebo výměnu zboží jiného druhu za zboží kupujícím původně objednané - u vady druhové.

d) Pokud byla reklamace neoprávněná, prodávající naúčtuje kupujícímu veškeré vzniklé náklady na lokalizaci, logistiku, dohledání potřebných údajů, testování apod. Kupující je povinen tyto náklady uhradit neprodleně, nejpozději však do čtrnácti dnů od ukončení reklamačního řízení. Bez úhrady vzniklých nákladů nebude zboží, které je předmětem reklamace, vydáno kupujícímu.

e) Reklamovat zboží nelze z důvodu nepřesných údajů a fotografií uvedených na internetových stránkách prodávajícího.

f) V případě výměny zboží na základě reklamace hradí kupující výdaje za dopravu do provozovny firmy prodávajícího a prodávající hradí výdaje na dopravu kupujícímu.

g) Jde-li o vadu neodstranitelnou, která však nebrání užívání zboží určenému účelu, má kupující nárok na přiměřenou slevu z kupní ceny, v případě, že tato vada výrazně stěžuje možnost používání výrobku, má nárok na výměnu zboží za zboží bezvadné, které svým stářím a opotřebením odpovídá věci reklamované.

h) Oprávněnost každé reklamace a posouzení odstranitelnosti či neodstranitelnosti vady provede odborný odpovědný pracovník prodávajícího a své stanovisko sdělí kupujícímu.

i) Reklamující nemůže měnit uplatněné reklamační nároky, není-li dohodnuto jinak.

j) Prodávající je povinen oznámit výsledek reklamačního řízení do 30 dnů reklamující straně za předpokladu splnění všech povinností vyplývajících z tohoto reklamačního řádu.

III. Práva z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 2. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v zákonem stanovené době, tj. 24 měsíců od převzetí (v případě, že není uvedeno jinak). Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se zákonná ustanovení o záruce za kvalitu.
 3. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • že se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá kvalitě nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li kvalita nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.


 1. Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží.
 2. Při uplatnění práva z vadného plnění je Kupující povinen prokázat uzavření kupní smlouvy. Provozovatel doporučuje za tímto účelem předložit zejména fakturu (prodejní doklad) nebo záruční list.
 3. Kupující má povinnost vytknout prodávajícímu vadu, tedy dodat popis vady zboží, kvůli které jej reklamuje.
 4. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.
 5. Reklamace včetně odstranění vady bude prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě.
 6. Jestliže Provozovatel reklamaci neodmítne, vystaví Kupujícímu potvrzení o přijetí reklamace, která bude obsahovat mimo jiné identifikaci Provozovatele a Kupujícího, co je obsahem reklamace dle Kupujícího, jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje, datum a místo přijetí reklamace a podpis pracovníka Provozovatele.
 7. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má Kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.
 8. O tom, že byla reklamace vyřízena a jakým způsobem je Provozovatel povinen Kupujícího informovat, a to na elektronickou adresu, kterou uvedl při reklamaci nebo prostřednictvím jiného kontaktního údaje, dle kterého bude možno Kupujícího upozornit na vyřízení reklamace. Provozovatel v tomto oznámení uvede lhůtu pro vyzvednutí reklamovaného zboží.
 9. V případě, že si Kupující nevyzvedne ve lhůtě stanovené Provozovatelem reklamované zboží, je Provozovatel oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet Kupujícího. O tomto postupu musí Provozovatel Kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

IV. Záruční list

Spolu se zbožím vám bude doručen i nevyplněný záruční list, pokud není součástí balení, jeho funkci nahrazuje dodací list či faktura, kterou jste obdrželi při předání zboží.

Můžete nás také kdykoliv kontaktovat prostřednictvím e-mailu kolexvk@gmail.com , nebo na telefonu +420 604 948 473.

V. Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

 • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů

Dne 10.10.2019

Tomáš Maňas - Kolex